Home
  Organisatie
    • Filosofie
    • Profiel
  Dienstverlening
    • Maatwerk
    • Dienstenpakket
    • Referenties
  Contact

Veel bedrijven worden geconfronteerd met bodemverontreinigingen en daarmee met vraagstukken op het gebied van bodemsanering. Dit brengt vaak onzekerheid met zich mee, er kunnen hoge kosten en veel overlast mee gemoeid zijn en het leidt af van de kernactiviteiten van het bedrijf.

Bodem-ID heeft juist tot kernactiviteit het begeleiden van bedrijven in de keuze van de optimale route door het ondoorgrondelijke terrein van bodemsaneringen. Hiervoor is multidisciplinaire kennis nodig en veel ervaring.

  “management van onzekerheden

Een bodemverontreiniging kan niet met een beperkt aantal grondboringen en grondwatermeet-punten volledig worden beschreven. Dit brengt onzekerheden met zich mee, die daarna ook onzekerheden in de gekozen oplossing veroorzaken.

Verstandig omgaan met onzekerheden is de eigenlijke uitdaging. Er hoeft niet altijd te worden gestreefd naar de maximale zekerheid. Het vermijden van alle onzekerheden is meestal juist onverantwoord duur. Iedere situatie moet in het juiste perspectief gezien worden. Begrippen als ”ernstig” en “urgent” zijn zeer beladen, maar “hoe ernstig is ernstig werkelijk?”

Kortom: Het is zaak te zoeken naar optimalisatie binnen vele beperkingen en de juiste balans te vinden tussen korte en lange termijn kosten en baten; kosteneffectiviteit en risicobeheersing.

Hierbij horen ook realistische (contract)afspraken tussen opdrachtgever, aannemer en bevoegd gezag.
  - Realistische afspraken met het bevoegd gezag op de gebieden van vrachtverwijdering,
    (rest)concentraties en tijdsduur.
  - Realistische verdeling van risico's en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en aannemer.

stuur een e-mail naar bodem-id