Home
  Organisatie
    • Filosofie
    • Profiel
  Dienstverlening
    • Maatwerk
    • Dienstenpakket
    • Referenties
  Contact

Bodem-ID kan de advisering en begeleiding verzorgen in het gehele traject van bodemonderzoek, planvorming en bodemsanering. Uiteraard kan binnen een project ook aan een individuele fase een bijdrage worden geleverd en kan Bodem-ID ook fungeren als sparringpartner voor adviseurs, onderzoeksbureaus en aannemers.

Specifieke diensten zijn:

   Probleem identificatie (beoordeling bodemonderzoek/verontreinigingssituatie)

   Conceptontwikkeling (genereren saneringsvisie,-strategie en saneringsalternatieven)

   Uitwerking technisch ontwerp (dimensionering)

   Verzorgen van saneringsonderzoek, opstellen van saneringsplannen

   Uitbesteden van werkzaamheden of begeleiden daarbij

   Directievoering

   Modellering grondwaterstroming (Modflow)

   Second opinion / sterkte-zwakte analyse

     - saneringsonderzoek (haalbaarheid concepten)
     - saneringsplan
     - aanbiedingen/offertes/garanties/randvoorwaarden (prestatiebestekken)
     - risico-evaluatie/risicoverdeling

In het gehele traject of op onderdelen hiervan kan Bodem-ID het overleg met het bevoegd gezag en andere instanties verzorgen of hierbij een begeleidende rol spelen.


stuur een e-mail naar bodem-id